Główny Urząd Statystyczny

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Ozdobna grafika na pasku tytułowym po prawej (wykresy)

Instrukcja przekazywania kwartalnego sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach


Dotyczy dysponentów części budżetowych.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 699).

Główny Urząd Statystyczny udostępnia usługę skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą będą przyjmowane wnioski wysyłane przez podmioty jako tzw. pisma ogólne wraz z dołączonymi danymi w formie elektronicznej. Dane dotyczące sprawozdania RB-70 mogą być pozyskiwane w przekazanym oprogramowaniu lub z innych pakietów, które są wykorzystywane do przetwarzania danych na szczeblu jednostki sprawozdawczej. Dane ze sprawozdań Rb-70 należy przekazać w jednym z formatów: DBF, TXT lub XLS.


Oprogramowanie

Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu przekazuje nieodpłatnie nową wersję oprogramowania pozwalającą na usprawnienie przygotowania danych dla sprawozdania RB-70. Oprogramowanie pozwala na rejestrację danych z jednostek podrzędnych dla jednostki sprawozdawczej, sumowanie danych jednostkowych na dane zbiorcze, a następnie kontrolę i wydruk danych zbiorczych w układzie aktualnie obowiązującego formularza RB-70. Oprogramowanie umożliwia import danych z innych pakietów, które są wykorzystywane do przetwarzania danych na szczeblu jednostki sprawozdawczej.

Formularz Program Wprowadzone zmiany Instrukcja
RB-70 RB70v480.zip
dotyczy przetwarzania w roku 2017
  • Udostępniono generowanie formularza Rb-70 w formacie Excel w opcji Wydruki -> Druk formularza.
  • Program wyświetla w ostatniej linii ekranu głównego aplikacji ścieżkę do programu Rb70.exe.
  • Zmieniono dokładność rejestracji rubr9, rubr10, rubr11 do dwóch miejsc po przecinku dla podmiotów wprowadzających dane jednostkowe.
  • W opcji Dane -> Użytkownik wprowadzono dodatkowy znacznik dla jednostek podrzędnych. Po zaznaczeniu opcji Dysponent danych jednostkowych, dane zbiorcze rubr9 – rubr15 wprowadzane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Instrukcja instalacji
RB-70 RB70v481.zip
dotyczy przetwarzania w roku 2017 dla Ministerstwa Finansów
  • Udostępniono generowanie formularza Rb-70 w formacie Excel w opcji Wydruki -> Druk formularza.
  • Program wyświetla w ostatniej linii ekranu głównego aplikacji ścieżkę do programu Rb70.exe.
  • Zmieniono dokładność rejestracji rubr9, rubr10, rubr11 do dwóch miejsc po przecinku dla podmiotów wprowadzających dane jednostkowe.
  • W opcji Dane -> Użytkownik wprowadzono dodatkowy znacznik dla jednostek podrzędnych. Po zaznaczeniu opcji Dysponent danych jednostkowych, dane zbiorcze rubr9 – rubr15 wprowadzane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Oprogramowanie uwzględnia status zatrudnienia o symbolu 08a – funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej
Instrukcja instalacji